รางวัล Awareness Award จาก Women Friendly Brands to Toyota Automotive Industry Turkey

รางวัล Awareness Award จาก Women Friendly Brands to Toyota Automotive Industry Turkey
รางวัล Awareness Award จาก Women Friendly Brands to Toyota Automotive Industry Turkey

การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน Toyota Automotive Industry Turkey สมควรได้รับรางวัลในประเภท "ผู้ประกอบการสตรีและการสนับสนุนพลังสตรี" ด้วยโครงการ "มือสตรีสู่อนาคต" ในงาน Awareness Awards ประจำปี 2023 ซึ่งจัดโดย Women- แพลตฟอร์มแบรนด์ที่เป็นมิตร

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นแนวทาง บริษัท Toyota Automotive Industry Turkey ยังคงดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ การศึกษาที่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยโครงการ "มือสตรีสู่อนาคต" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการ SDG ที่ให้ความสำคัญในการสร้างผลกระทบทางสังคม บริษัทยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะออกจากโลกที่น่าอยู่ไปสู่อนาคตโดยการจัดหาโลกที่น่าอยู่ให้กับผู้หญิง ช่วยให้ผู้หญิงมีรูปร่าง ของตนเองและอนาคตของลูกหลานโดยการมีส่วนร่วมของแรงงาน สร้างความตระหนักรู้ถึงพลังสตรีในสังคม และการสร้างโอกาสทางการเกษตรที่สะอาด

การสนับสนุนให้สตรีได้รับคุณค่าที่สมควรได้รับในสังคมและในทีมงานด้วยโครงการ Women's Hand to the Future บริษัท Toyota Automotive Industry Turkey สมควรได้รับรางวัล Women-Friendly Brands Awareness จากผลงานที่ประสบความสำเร็จ ในนามของบริษัท รางวัลนี้มอบให้กับ Şebnem Erkazancı ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กรและธุรกิจของ Toyota Automotive Industry ประเทศตุรกี

ตอกย้ำความสำคัญของเกษตรกรรมสะอาด Toyota Automotive Industry Turkey ตั้งเป้ามีบทบาทมากขึ้นในการเดินทางของการเป็นพลเมืององค์กรที่ดีที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเคารพผู้คน โดยโครงการ "มือผู้หญิงสู่อนาคต" จะยังคงดำเนินต่อไป ความพยายามในการเพิ่มความตระหนักรู้ถึงพลังสตรีในสังคมด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง