สารวัตรภาษีคืออะไร เขาทำอะไร จะต้องทำอย่างไร? เงินเดือนผู้ตรวจการภาษี 2022

สารวัตรภาษีคืออะไร เขาทำอย่างไร เพื่อที่จะเป็นผู้ตรวจภาษี เงินเดือน
สารวัตรภาษีคืออะไร เขาทำอะไร ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ตรวจภาษี เงินเดือน 2022

ผู้ตรวจสอบภาษีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการคำนวณภาระภาษีของธุรกิจและบุคคล ตรวจสอบการคืนภาษีและระบุการหลีกเลี่ยงภาษี

สารวัตรภาษีทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่หลักของผู้ตรวจสอบภาษีซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลและองค์กรธุรกิจชำระภาษีตามจำนวนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพสามารถจัดกลุ่มตามหัวข้อต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในประเด็นด้านภาษีแก่บริษัท ห้างหุ้นส่วน และบุคคล
 • การตรวจจับเหตุการณ์การฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นผ่านการสอบสวนและการเขียนรายงาน
 • ตรวจสอบผู้เสียภาษีและจัดทำรายงาน
 • สอบสวน พ.ร.บ.เลี่ยงภาษี
 • เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนและประกาศเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและการประกาศเท็จ
 • กำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานล้มละลาย
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง

วิธีการเป็นผู้ตรวจสอบภาษี?

ในการเป็นผู้ตรวจสอบภาษี จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • เพื่อสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์, ธุรกิจ, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารหรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการจัดการซึ่งให้การศึกษาสี่ปี
 • การได้รับคะแนนสอบที่กระทรวงการคลังกำหนดในการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
 • ให้มีอายุต่ำกว่า 35 ในวันสอบ
 • เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐตุรกี
 • ที่จะไม่ถูกลิดรอนสิทธิสาธารณะ
 • มีสติสัมปชัญญะ
 • ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • ระบุไว้ในกฎหมายข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับที่ 657; ไม่รับโทษฐานยักยอก กรรโชก ติดสินบน ลักทรัพย์ ฉ้อฉล ปลอมแปลง ละเมิดความไว้วางใจ ฉ้อฉลล้มละลาย โกงราคา โกงผลการปฏิบัติงาน ฟอกหรือลักลอบมูลค่าทรัพย์สินอันเกิดจากอาชญากรรม
 • ทำงานเป็นผู้ช่วยสารวัตรภาษีมา 3 ปี
 • เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ตรวจภาษีโดยสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าของกระทรวงฯ

คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ตรวจการภาษี

คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้ตรวจภาษีที่คาดว่าจะมีทักษะในการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเข้มแข็ง มีดังนี้

 • เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ดี
 • ความสามารถในการคิดอย่างอิสระและริเริ่ม
 • แสดงให้เห็นถึงลักษณะบุคลิกภาพที่เชื่อถือได้
 • มีวินัยในตนเองและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาสูง

เงินเดือนผู้ตรวจการภาษี 2022

ขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 9.160 TL ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 15.580 TL และสูงสุด 20.070 TL

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*