นักแปลและล่ามคืออะไร ทำอย่างไร จะเป็นหนึ่งได้อย่างไร เงินเดือนนักแปล 2022

นักแปลและล่ามคืออะไร
นักแปลและล่ามคืออะไร

ล่ามจะถ่ายโอนข้อมูลที่ส่งถึงเขาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ล่ามแปลด้วยวาจาหรือภาษามือ นักแปลแปลข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร

การแปลและล่ามทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างนักแปลและนักแปล เช่น การแปลข้อความในภาษาพูดหรือภาษาเขียน ความรับผิดชอบทางวิชาชีพของพวกเขาก็เป็นเรื่องธรรมดา สามารถรวบรวมได้ตามหัวข้อต่อไปนี้

 • การแปลงแนวคิดในภาษาต้นฉบับเป็นแนวคิดที่เทียบเท่าในภาษาเป้าหมาย
 • เพื่อถ่ายทอดประโยคได้ถูกต้องและชัดเจน
 • การเตรียมข้อความตามกำหนดเวลา
 • ในการค้นหาสำนวนทางกฎหมาย เทคนิค วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อทำการแปลที่ถูกต้อง
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อทำความเข้าใจและแปลแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่แปลนั้นสื่อความหมายดั้งเดิม

จะเป็นนักแปลได้อย่างไร?

เพื่อที่จะเป็นนักแปลและล่าม จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เช่น การแปล - ล่ามหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน วัฒนธรรมและวรรณคดีอเมริกัน

คุณสมบัติที่จำเป็นในการแปลและล่าม

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งการแปลและล่าม จำเป็นต้องมีความคล่องแคล่วอย่างน้อยสองภาษานอกเหนือจากภาษาแม่ คุณสมบัติที่คาดหวังจากอาชีพนักแปลและล่ามตามคำศัพท์ภาษามีดังนี้

 • คำสั่งด้วยวาจาและภาษาต่างประเทศ
 • การเขียนโปรแกรมงานและ zamมีความสามารถที่จะเข้าใจ
 • มีทักษะในการสื่อสารสูง
 • ให้ความสนใจกับกฎไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอน
 • มีความสนใจและทักษะในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

เงินเดือนการแปลและล่าม 2022

ในขณะที่นักแปลมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตำแหน่งงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 5.500 TL ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 8.380 TL สูงสุด 28.600 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ