วิศวกรเครื่องกลคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนวิศวกรเครื่องกล 2022

วิศวกรเครื่องกลคืออะไร
วิศวกรเครื่องกลคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นวิศวกรเครื่องกลได้อย่างไร เงินเดือน 2022

วิศวกรเครื่องกลทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่แปลงพลังงานรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งด้วยกฎพื้นฐานของฟิสิกส์และหลักการของสาขาวิชาอื่น ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่รวมอยู่ในพื้นที่ทำงานของวิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องกลมักจะทำงานในบริษัทต่าง ๆ สถาบันเอกชน โรงงาน หรือสถาบันของรัฐตามสาขาที่เชี่ยวชาญ

วิศวกรเครื่องกลทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

ความรับผิดชอบต่างๆ ของวิศวกรเครื่องกล ที่สนใจในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่มีความรู้พื้นฐาน เช่น สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความแข็งแรง พลศาสตร์ของเครื่องจักร หุ่นยนต์ และมอเตอร์ มีดังนี้

 • เพื่อเผยสินค้าคุณภาพดีที่สุดด้วยวิธีที่ถูกที่สุด
 • รักษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับแนวหน้า
 • เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกลศาสตร์และการแปลงพลังงาน
 • เพื่อให้การคำนวณพื้นฐานถูกต้องและครบถ้วน
 • เกี่ยวกับการจัดการและการบริหารบุคลากรที่ทำงานร่วมกับเขา
 • การทำงานในประเด็นต่างๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการลดต้นทุน

ใครสามารถเป็นวิศวกรเครื่องกลได้?

ผู้ที่ต้องการเป็นวิศวกรเครื่องกลต้องจบภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปีของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่คาดหวังจากวิศวกรเครื่องกลคือการตัดสินที่เข้มงวด วิศวกรเครื่องกลอาจเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในระหว่างการออกแบบหรือกระบวนการผลิต และต้องมีสมาธิและวิจารณญาณในระดับสูงเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้ คุณสมบัติอื่นๆ ที่คาดหวังจากวิศวกรเครื่องกล มีดังนี้

 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • มีความคล่องแคล่วแม้ในระดับต่ำ
 • เพื่อผลิตและพัฒนาโซลูชั่น
 • ความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
 • เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานเป็นทีม
 • ให้มีทักษะในการสื่อสารสูง

เงินเดือนวิศวกรเครื่องกล 2022

ขณะที่วิศวกรเครื่องกลก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตำแหน่งงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 5.500 TL ต่ำสุด เฉลี่ย 7.160 TL สูงสุด 13.740 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ