วิศวกรธรณีวิทยาคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนวิศวกรธรณีวิทยา 2022

วิศวกรธรณีวิทยาคืออะไร
วิศวกรธรณีวิทยาคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นวิศวกรธรณีวิทยาได้อย่างไร เงินเดือน 2022

วิศวกรธรณีวิทยา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ วิศวกรรม ปิโตรเลียม เหมืองแร่ น้ำบาดาลและการจัดการของเสีย หรือการพัฒนาระดับภูมิภาค วางแผนและพัฒนาโปรแกรมการทำแผนที่ ดำเนินการศึกษาการเลือกพื้นที่ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างทางวิศวกรรม ดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ของหิน ดิน น้ำใต้ดิน และเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อกำหนดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างที่สำคัญบนไซต์

วิศวกรธรณีวิทยาทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

 • ประเมินความเหมาะสมของดิน หิน น้ำ และสภาพธรรมชาติอื่นๆ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบแผนที่ทางธรณีวิทยาและภาพถ่ายทางอากาศเพื่อช่วยในการเลือกสถานที่
 • จัดทำข้อเสนอแนะและรายงานเกี่ยวกับผังอาคาร ความมั่นคงของเนินลาดและเขื่อน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากดินถล่มและแผ่นดินไหว
 • การประเมินสิ่งที่ค้นพบหรือรายงานที่ได้รับจากวิศวกรโยธา
 • เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาการถมที่ดิน มลพิษทางน้ำและอากาศ และความยั่งยืน
 • ช่วยเหลือในการจัดทำแบบแปลนก่อสร้างและประมาณการต้นทุน รวมทั้งแบบแปลนวัสดุ
 • การวางแผนและการจัดการการสำรวจแร่ การขุดและการศึกษาความเป็นไปได้
 • เพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยแหล่งแร่ กำหนดสถานะสำรองและการดำเนินงาน
 • การซ่อมแซมอุปกรณ์การขุดที่ผิดพลาด,
 • เพื่อทำการวิเคราะห์ทางเคมีของฟอสซิลที่ได้จากด้านบนและด้านล่างพื้นดิน
 • เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเลือกสถานที่ที่จะสร้างเขื่อน สนามบิน ถนน และทางรถไฟ ตามลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมที่สุด
 • เพื่อทำการวิจัยและดำเนินการทรัพยากรพลังงานความร้อนใต้พิภพ
 • การเจาะ การเก็บตัวอย่าง การประเมิน และการรายงานในห้องปฏิบัติการ

จะเป็นวิศวกรธรณีวิทยาได้อย่างไร

เพื่อที่จะเป็นวิศวกรธรณีวิทยา จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากแผนกวิศวกรรมธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยซึ่งให้การศึกษาสี่ปี

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวิศวกรธรณีวิทยา

 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล
 • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการภาคสนามได้อย่างถูกต้องและเสนอแนวทางแก้ไข
 • มีความสามารถในการผลิตโซลูชั่น
 • แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและทักษะการทำงานเป็นทีม
 • เปิดรับการพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์,
 • มีทักษะด้านเทคนิค
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
 • เพื่อแสดงแนวทางที่ละเอียดและรอบคอบในการวิเคราะห์

เงินเดือนเจ้าหน้าที่สำรอง 2022

ขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งวิศวกรธรณีวิทยาคือ 5.500 TL ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 7.300 TL และสูงสุด 12.210 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ