ช่างเทคนิคการเกษตรคืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นอย่างไร เงินเดือนช่างเทคนิคการเกษตร 2022

ช่างเทคนิคการเกษตรคืออะไร เขาทำอะไร ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นช่างเทคนิคการเกษตร เงินเดือน 2022
ช่างเทคนิคการเกษตรคืออะไร เขาทำอะไร ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นช่างเทคนิคการเกษตร เงินเดือน 2022

ช่างเทคนิคการเกษตรมีหน้าที่ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์และเกษตรกร

ช่างเทคนิคการเกษตรทำอะไร หน้าที่ของพวกเขาคืออะไร?

ความรับผิดชอบของช่างเทคนิคการเกษตรแตกต่างกันไปตามสาขากิจกรรมของสถาบันที่เขาให้บริการ ลักษณะงานทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

 • การตรวจจับศัตรูพืชหรือวัชพืช การเลือกวิธีการใส่สารเคมี
 • การวิจัยโรคแมลงและพืช
 • ตรวจสัตว์และตัวอย่างพืชเพื่อดูว่ามีโรคหรือปัญหาอื่นๆ หรือไม่
 • การเก็บตัวอย่างจากพืชหรือสัตว์เพื่อการวิจัย
 • สอบเทียบอุปกรณ์ทดสอบ,
 • การทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องหมุนเหวี่ยง และเครื่องวัดค่า PH
 • รายงานผลการวิจัย
 • ให้อาหารและน้ำแก่สัตว์ทดลองและบันทึกรายละเอียดการบริโภคอาหาร
 • ทำหน้าที่เพาะเลี้ยงทั่วไป เช่น การสืบพันธุ์ของพันธุ์พืช การรวบรวมเมล็ด การงอกและการควบคุมสภาพแวดล้อม
 • ดำเนินกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น การเพาะพันธุ์ การไถ การตัดแต่งกิ่ง การกำจัดวัชพืช และการเก็บเกี่ยว
 • บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตรและยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยและความสะอาด
 • ให้การดูแลสัตว์ตามปกติ เช่น การตรวจวัดร่างกายและช่วยเหลือในกระบวนการคลอด
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น รถแทรกเตอร์, ไถ, รถเกี่ยวข้าว, เครื่องตัดหญ้า,
 • ตอบคำถามและคำขอจากสาธารณชนที่ไม่ต้องการความรู้หรือความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์
 • พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

จะเป็นช่างเทคนิคการเกษตรได้อย่างไร

เพื่อที่จะเป็นช่างเทคนิคการเกษตร จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการเกษตรของโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาที่ให้การศึกษาสี่ปี

ผู้ที่ต้องการเป็นช่างเทคนิคการเกษตรต้องมีคุณสมบัติบางประการ
 • งานละเอียด
 • มีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 • ความสามารถในการทำงานโดยมีการควบคุมดูแลน้อยที่สุด
 • เพื่อให้สามารถรายงานได้
 • เพื่อปรับให้เข้ากับการทำงานเป็นทีม
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียนที่ยอดเยี่ยม
 • ธุรกิจและ zamเพื่อให้สามารถจัดการช่วงเวลา
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการแก้ปัญหา
 • ไม่มีภาระผูกพันทางทหารสำหรับผู้สมัครชาย

เงินเดือนช่างเทคนิคการเกษตร 2022

เงินเดือนช่างเทคนิคการเกษตรที่ต่ำที่สุดที่ได้รับในปี 2022 ถูกกำหนดเป็น 5.800 TL เงินเดือนช่างเทคนิคการเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ 6.500 TL และเงินเดือนช่างเทคนิคการเกษตรสูงสุดคือ 7.200 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ