ผู้ตรวจการธนาคารคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนผู้ตรวจสอบธนาคาร 2022

ผู้ตรวจการธนาคารคืออะไร เขาทำอะไร ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นผู้ตรวจการธนาคาร เงินเดือน 2022
ผู้ตรวจการธนาคารคืออะไร เขาทำอะไร ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นผู้ตรวจการธนาคาร เงินเดือน 2022

หัวหน้างานธนาคารดูแลให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและรับรองความมั่นคงทางการเงิน

ผู้ตรวจการธนาคารทำอะไร หน้าที่ของเขาคืออะไร?

ความรับผิดชอบทางวิชาชีพของผู้ตรวจการธนาคารที่สามารถทำงานในสถาบันของรัฐและธนาคารเอกชน มีดังนี้

 • ตรวจสอบเงินสดสำรอง หลักประกันที่จัดสรรและหลักทรัพย์ธนาคาร
 • เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สภาพคล่องของสถาบันและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านตลาด
 • วิเคราะห์แนวโน้มรายได้และความคาดหวังในอนาคต
 • การจัดการกับการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยด้วยปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ
 • เสนอแนะการแก้ไขจุดอ่อนและจุดบกพร่องในสถาบัน
 • เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและระเบียบที่มีผลกระทบหรืออาจกระทบต่อสถานะการทำธุรกรรมในปัจจุบัน
 • ดำเนินการวิจัยเฉพาะเพื่อประเมินแนวปฏิบัติขององค์กร
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ
 • เพื่อรักษาความรู้โดยติดตามพัฒนาการด้านธนาคาร

วิธีการเป็นผู้ตรวจการธนาคาร

ในการเป็นผู้ตรวจการธนาคาร มหาวิทยาลัยจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากแผนกการธนาคาร คณิตศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาสี่ปี เพื่อทำงานในธนาคารเอกชน จำเป็นต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ทางวาจาที่จัดโดยสถาบันที่สมัคร ในการทำงานในสถาบันของรัฐ สถาบัน ที่เกี่ยวข้องต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศโพสต์ ผู้ที่ต้องการ เป็นผู้ตรวจการธนาคารต้องมีคุณสมบัติบางประการ

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและมาตรฐานการรายงาน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบการธนาคาร
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางการเงิน
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานในเชิงบวกและมีประสิทธิภาพ
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเคารพและรักษาความลับที่กำหนดโดยตำแหน่ง
 • ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
 • สามารถทำงานเดี่ยวหรือเป็นทีมได้
 • ธุรกิจและ zamเพื่อให้สามารถจัดการช่วงเวลา
 • ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทาง เพื่อตรวจสอบสาขาธนาคารในประเทศและต่างประเทศ
 • ไม่มีภาระผูกพันทางทหารสำหรับผู้สมัครชาย

เงินเดือนผู้ดูแลธนาคาร 2022

เงินเดือนผู้ตรวจการธนาคารที่ต่ำที่สุดที่ได้รับในปี 2022 คือ 11.200 TL เงินเดือนผู้ตรวจการธนาคารโดยเฉลี่ยคือ 15.700 TL และเงินเดือนผู้ตรวจการธนาคารสูงสุดคือ 21.400 TL

 

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ